Browsing: chỉ số kết hợp tối đa mà gỗ tạo tác có thể tăng thêm là bao nhiêu?